Avís legal important

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Radi-3 Enginyeria amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

 • L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Radi-3 Enginyeria i l'usuari.
 • L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 • El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret. 

 

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació comercial: Radi-3 Enginyeria

Denominació social: Estudis i Projectes Radi-3, S.L.

Domicili social: c/ Volta de la Mercè, 3 - Entresòl 2ª - Palma - 07002 Illes Balears

Telèfon: 971711316 Fax: 971725214   

Condicions habituals en totes les nostres feines

Preus i condicions generals:

Els preus i les condicions seran les estipulades en cada pressupost, i en absencia d'aquestes i per defecte, les condicions generals, seran les següents: 

 1. Visat voluntari: L’acceptació del pressupost, implica també, l’acceptació del visat col·legial voluntari de tots els documents tècnics que es generin; així com de les despeses que això comporti.
 2. Prescripcions del projectista: El client, el promotor i/o la propietat, accepten i es comprometen a executar totes les prescripcions del tècnic projectista. En cas contrari Radi-3 Enginyeria podrà rescindir el present contracte, i procedir a la facturació de la part de les partides executades.
 3. Compliment de materials i/o maquinaria: El client es responsabilitza, que tots els materials i/o maquinaria (no projectat directament per Radi-3 Enginyeria), compleixin amb la normativa d’aplicació.
 4. Instal·ladors autoritzats: Totes les instal·lacions, hauran de ser realitzades per instal·ladors autoritzats, i amb els corresponents coneixements i requisits imposats per l’administració competent.
 5. Tarifes i Impostos vigents: Pel que fa a les despeses de Visats col·legials (del Col·legi Oficial d’Enginyer Tècnics de les Illes Balears), així com pels impostos (IVA, Taxes de l’administració...), sempre s’aplicaran les tarifes i/o tipus vigents en el moment de presentació de la documentació. Amb independència de les causes que hagin generat la data d’entrada d’aquests documents, i amb independència de les aproximacions indicades en el pressupost
 6. Compliment normatiu: Si el client s’encarrega de la tramitació dels documents tècnics davant l’administració (Projectes, Certificats, Finals d’Obra... etc), Radi-3 enginyeria adverteix que el compliment normatiu que reflexen aquests documents, no son indefinits. Per tant, les possibles adaptacions per a donar compliment a normativa posterior, no estan incloses en el present pressupost.
 7. Període d’execució: El període màxim d’execució d’una instal·lació serà de 6 mesos, passat aquest període i quan sigui per causes justificades, Radi-3 Enginyeria pot renunciar a l’elaboració del Final d’Obra i la corresponent tramitació final de l’expedient.
 8. Expedient paralitzat: En cas que la tramitació d’un expedient quedi aturada per culpa del client, promotor, propietat, o l’instal·lador, durant més de 30 dies, Radi-3 Enginyeria podrà donar per acabada la tramitació procedint a la facturació de les gestions realitzades, i a l’arxivament de l’expedient. En aquest cas i si el client volgués acabar l’expedient hauria de cobrir, prèviament, les despeses de reobertura de l’expedient.
 9. Impagament: Després de 15 dies d’impagament des del venciment de les factures, es notificarà al client que l’expedient queda aturat i sense cap seguiment (ni de tramitació, ni d’obra) fins a la liquidació total. Qualsevol cost afegit degut a aquest fet, serà assumida completament pel client.
 10. Jutjats: Per a qualsevol qüestió que tengui per causa la interpretació o compliment d’aquest contracte, les pars se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.
 11. Protecció de Dades: Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, s’informa al client que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers de ESTUDIS I PROJECTES RADI-3, SL, per a la prestació del servei convingut mitjançant el present document. Aquestes dades només seran comunicats a tercers quan sigui necessari per a la correcta execució de l’encàrrec. En qualsevol moment, l’interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d’una copia del seu DOI i dirigit a c/ Volta de la Mercè, 3 Entresòl 2ª, Palma, Illes Balears – CP 07002.
 12. Responsabilitat del Client: Quan el signant d’aquest document (El Client), sigui diferent al Peticionari/Promotor, o Propietat; serà obligació del Client, notificar als anteriors l’existència d’aquest contracte, i especialment els punts 2, 3, i 8. Davant la possibilitat d’interposició de demandes de qualsevol d’ells, el Client respondrà de forma solidària pel que fa al compliment d’aquest contracte

 

Forma de pagament:

Radi-3 permet el pagament mitjançant transfència bancària, en efectiu, xec i pagaré (si es respecten els venciments).